Podmínky užívání mobilní apliklace Noire Fashion

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE
(TERMS OF USE) – NOIRE FASHION

 

 1. Základní ustanovení

 

 • Tyto Podmínky užívání upravují práva a povinnosti vznikající na základě užívání mobilní aplikace Noire Fashion (dále jen „Služba“ nebo „Aplikace“), provozované společností Noire Fashion, s.r.o., se sídlem Ruská 1277/35, Horka – Domky, PSČ 674 01, Třebíč, Česká republika, IČO: 052 02 540, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94090 (dále jen „Noire Fashion“ nebo „Provozovatel“).

 

 • Uživatel je osoba, která si založila uživatelský účet v rámci Služby. Uživatel je spotřebitel, tedy osoba, která užívá Službu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Uživatel“).

 

 • Uživatelský účet je osobní profil Uživatele v rámci Služby, ve kterém Uživatel zveřejňuje obsah, který chce sdílet s ostatními Uživateli (dále jen „Uživatelský účet“). Přístup k Uživatelskému účtu a možnost zveřejňování obsahu v něm má pouze Uživatel prostřednictvím svých přihlašovacích údajů, které tvoří uživatelské jméno a heslo. Při zřízení Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv změně těchto údajů je povinen je aktualizovat.

 

 • Služba je mobilní aplikací, která propojuje dámskou kabelku s unikátním kódem (dále jen „Kabelka“) s Uživatelským účtem vlastníka této kabelky. Kabelka může být propojena pouze s jedním Uživatelským účtem. Služba je určena ke sdílení obsahu, tj. fotografií, textů a jiných informací, souvisejícího převážně s módou. Obsah Služby je zveřejňován jednotlivými Uživateli, přičemž přístup k němu mají pouze ostatní Uživatelé.

 

 • Právní vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami užívání se řídí právními předpisy České republiky.

 

 1. Všeobecné podmínky

 

 • Založením Uživatelského účtu vyslovuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami užívání.

 

 • Uživatel je odpovědný za veškerý obsah, který v Aplikaci zveřejňuje. Uživatel prohlašuje, že veškerý jím zveřejněný obsah je pravdivý, přesný a aktuální.

 

 • Obsah, který Uživatel zveřejňuje, nepředstavuje názor Noire Fashion. Noire Fashion nezaručuje pravdivost, přesnost a aktuálnost obsahu zveřejňovaného jednotlivými Uživateli.

 

 • Službu mohou využívat výhradně osoby starší 13 let.

 

 

 1. Pravidla provozu Aplikace

 

 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv upravit, přerušit či ukončit Službu bez předchozího upozornění Uživatelům. Uživatel bere na vědomí, že Služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky užívání. Nové znění Podmínek užívání bude vždy zveřejněno na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel s dostatečným předstihem uvědomí jednotlivé Uživatele o změně Podmínek užívání prostřednictvím Služby, případně zasláním upozornění na Uživatelem předem zvolenou elektronickou adresu.

 

 • Provozovatel je oprávněn zamítnout osobám přístup ke Službě a založení Uživatelského účtu bez udání důvodu.

 

 • Provozovatel je oprávněn nařídit Uživateli změnu uživatelského jména bez udání důvodu. Provozovatel je rovněž oprávněn deaktivovat Uživatelský účet bez udání důvodu.

 

 • Provozovatel je oprávněn jakkoliv upravovat či odstraňovat obsah zveřejněný Uživatelem. Provozovatel je oprávněn stanovit maximální povolený rozsah obsahu zveřejněného Uživatelem.

 

 • Provozovatel je oprávněn postihnout uživatele za porušení Podmínek užívání. Provozovatel není povinen postihnout jakékoliv porušení Podmínek užívání. Provozovatel je povinen zabránit šíření nevhodného obsahu v Aplikaci. Provozovatel je za tímto účelem zejména oprávněn bez předchozího upozornění odstranit nevhodný obsah z Aplikace a na základě vlastního uvážení případně provést i deaktivaci Uživatelského účtu Uživatele, který nevhodný obsah v Aplikaci umístil.

 

 • Účelem Služby není zálohování fotografií a jiného obsahu.

 

 • Uživatel je oprávněn deaktivovat svůj Uživatelský účet bez udání důvodu.

 

 1. Vzájemná práva a povinnosti

 

 • Obsah zveřejňovaný Uživatelem se nestává vlastnictvím Provozovatele. Po dobu trvání Uživatelského účtu poskytuje Uživatel Provozovateli pouze bezúplatnou nevýhradní licenci. Na základě této licence je Provozovatel oprávněn zejména ukládat, upravovat nebo dále publikovat obsah zveřejněný Uživatelem zejména v rámci obchodních sdělení.

 

 • Provozovatel je oprávněn zveřejňovat v rámci Aplikace reklamu, aniž by ji za reklamu musel výslovně označit.

 

 • Provozovatel nekontroluje veškerý obsah zveřejňovaný Uživatelem.

 

 • Provozovatel nenese odpovědnost za chování Uživatele.
 • Provozovatel je oprávněn zapojit se do sporů mezi Uživateli a rozhodovat je na základě vlastního uvážení.

 

 • Obsah zveřejňovaný Uživatelem není považován za důvěrný či chráněný.

 

 • Uživatel je povinen dodržovat povinnosti dané těmito Podmínkami užívání a rovněž právním řádem České republiky. Uživateli je zakázáno zejména:
  • porušovat autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví Provozovatele a ostatních Uživatelů,
  • vytvářet Uživatelské účty pro jiné osoby,
  • shromažďovat a užívat přihlašovací údaje jiných Uživatelů,
  • zneužívat Službu k nezákonným účelům,
  • zveřejňovat nezákonný obsah, tj. zejména obsah zpodobňující násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, apod.,
  • ohrožovat, šikanovat, či obtěžovat jiné Uživatele,
  • masově šířit nevyžádaná sdělení, tj. obtěžovat ostatní Uživatele nadměrným počtem hodnocení „To se mi líbí“, opakovaným obtěžujícím označováním v komentářích, apod.,
  • narušovat fungování Služby, serverů nebo sítí spojených se Službou, zejména přenášením počítačových červů, virů, spywaru, malwaru nebo jakéhokoliv jiného kódu destruktivní nebo narušující povahy,
  • přistupovat do Aplikace prostřednictvím automatizovaných prostředků,
  • užívat neveřejné části Služby, které jsou určeny výhradně pro užívání Provozovatelem.

 

 • Pokud Uživatel převede Kabelku do vlastnictví jiné osoby, je povinen kontaktovat Provozovatele.

 

 • Služba je ve výhradním vlastnictví Provozovatele. Aplikace, název Noire Fashion a logo Noire Fashion jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“) a zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví“). Uživateli je zakázáno kopírovat, upravovat či prodat Službu nebo její část.

 

 • Služba neslouží jako reklamní prostředek pro zboží či služby třetích osob a Uživateli je zakázáno Službu tímto způsobem využívat.

 

 • Uživatel má možnost nahlásit Provozovateli zveřejnění nevhodného obsahu jiným Uživatelem. K tomuto účelu Uživatel použije zvláštní  funkci, kterou Aplikace obsahuje, nebo e-mail contact@noirefashion.com. Pokud je toto nahlášení Uživatele důvodné, je Provozovatel nevhodný obsah odstraní a na základě vlastního uvážení případně deaktivuje Uživatelský účet Uživatele, který obsah zveřejnil, to vše do 24 hodin od okamžiku doručení žádosti.

 

 • Prostřednictvím e-mailu contact@noirefashion.com má Uživatel možnost nahlásit Provozovateli jakékoliv další porušení Podmínek užívání jiným Uživatelem.

 

 • Uživatel může Provozovateli zasílat své stížnosti či podněty k fungování Aplikace. K tomuto účelu Uživatel použije zvláštní kontaktní formulář, který je umístěn v Aplikaci a rovněž na internetových stránkách Provozovatele.

 

 1. Spolupráce s třetími stranami

 

 • Uživatel poskytuje Provozovateli souhlas ke spolupráci s třetími stranami. Uživatel bere na vědomí, že v aplikaci mohou být zobrazeny odkazy na internetové stránky či do mobilních aplikací třetích stran.

 

 • Uživatel má možnost uvést na Uživatelském účtu odkaz na svůj Uživatelský účet v aplikaci Instagram, provozované společností Instagram, LLC. Provozovatel nezaručuje, že tento odkaz je odkazem na skutečný Uživatelský účet v aplikaci Instagram vedený Uživatelem.

 

 1. Povinnosti související se zřízením Uživatelského účtu

 

 • Uživatel je povinen uchovávat přístupové heslo ke svému Uživatelskému účtu v tajnosti a bezpečí.

 

 • Uživatel je oprávněn zřídit si pouze jeden Uživatelský účet.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

 • Uživatel poskytuje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s provozováním Služby. Těmito osobními údaji se rozumí zejména jméno a příjmení a adresa elektronické pošty Uživatele. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajům Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli.

 

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat.

 

 • Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 

 • Pokud by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 • Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 • Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Kabelkou, službami nebo podnikem Provozovatele na předem zvolenou elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu Uživatele.

 

 1. Zpoplatnění Služby

 

 • Některé služby poskytované v rámci Aplikace mohou být zpoplatněny. Uživatel bude vždy s předstihem upozorněn, že se jedná o zpoplatněnou službu. Provádění plateb za tyto služby zprostředkovává třetí strana.

 

 • Užívání Služby vyžaduje připojení k internetu. Pokud jsou pro užívání Služby využívána mobilní data, spotřeba těchto dat může být zpoplatněna mobilním operátorem.

 

 1. Omezení odpovědnosti společnosti

 

 • Provozovatel není odpovědný za obsah, který zveřejňují jednotliví Uživatelé, a rovněž za jakékoliv škody či ztráty způsobené v důsledku zveřejnění tohoto obsahu.

 

 • Provozovatel prohlašuje, že Aplikace může být dočasně nefunkční, může dojít ke ztrátě obsahu zveřejněného Uživatelem v Aplikaci a v Aplikaci se mohou objevit chyby nebo počítačové viry.

 

 • Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, která byla způsobena Aplikací nebo jejími chybami, pokud tato škoda nevznikla nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.

 

 1. Rozhodčí doložka

 

 • V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimořádného řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00, Praha 2, e‑mail: adr@coi.cz, internetové stránky: https://adr.coi.cz/cs .

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Podmínky užívání jsou v účinnosti ode dne jejich zveřejnění.

 

 • Tyto Podmínky užívání zůstávají v účinnosti, dokud nebyly změněny novými Podmínkami užívání.

 

 • Podmínky užívání se vztahují rovněž na veškerá předchozí jednání a dohody mezi Uživatelem a Provozovatelem.

 

 • V případě, že některé ustanovení Podmínek užívání bude prohlášeno za neplatné, neplatnost takového ustanovení nezpůsobí neplatnost celých Podmínek užívání.

 

Datum vydání 4.10. 2016 

Verze 1.0 (CZ(

Zpět do obchodu